KARTA DO GŁOSOWANIA
dla mieszkańców miasta Pruszcz Gdański na zadania o wartości jednostkowej do kwoty 150 000 zł do budżetu obywatelskiego na 2020 rok1. Aby prawidłowo oddać głos należy:

 1. wybrać maksymalnie 5 zadań z poniższej listy poprzez postawienie znaku „X” w odpowiednim polu w kolumnie „Wybór” z jednoczesnym przyznaniem dla każdego z wybranych zadań punktów w skali od 1 do 5, gdzie 1-oznacza najmniejszą ilość punktów, a 5-największą ilość punktów przyznaną dla danego zadania, wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko oraz rok urodzenia, a także podpisać zawarte na karcie oświadczenie. Zasada przyznawania punktów odbywa się metodą redukcji puli punktów według wzoru n – 1 tzn. jeżeli jednemu projektowi przyznamy 5 punktów to następnemu możemy przyznać tylko 4, 3, 2 lub 1 punkt,
 2. Wypełnić czytelnie wymagane pola karty danymi personalnymi i adresowymi głosującego (imię, nazwisko, miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania).


Zasady głosowania:
 1. głosujący wybiera maksymalnie 5 zadań z poniższej listy,
 2. wybranym zadaniom należy przyznać punkty w skali od 1 (najmniejsza ilość punktów) do 5 punktów (największa ilość punktów),
 3. można tylko raz wziąć udział w głosowaniu na zadania do budżetu obywatelskiego,
 4. w przypadku zaznaczenia projektu bez przyznania mu punktacji, głos zachowuje ważność, jednak nieuzupełniona pozycja na karcie głosowania nie jest brana pod uwagę przy sumowaniu liczby punktów przyznanych w głosowaniu dla poszczególnych zadań z listy,
 5. w przypadku oznaczenia więcej niż jednego projektu tą samą liczbą punktów, głos zachowuje ważność, jednak nieprawidłowo wypełnione pozycje na karcie głosowania nie są brane pod uwagę przy sumowaniu liczby punktów przyznanych w głosowaniu dla poszczególnych zadań z listy.

Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
 1. głosujący nie zaznaczył żadnego pola na karcie lub wybrano więcej niż 5 zadań,
 2. mieszkaniec odda więcej niż jedną kartę w głosowaniu na zadania,
 3. imię i nazwisko oraz wymagane dane adresowe wpisane na karcie są niekompletne lub nieczytelne,
 4. oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych zawarte na karcie nie zostało zaznaczone lub w przypadku osoby małoletniej (poniżej 16 roku życia) nie została dołączona zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w procesie budżetu obywatelskiego.

Lp.Nazwa zadania i jego lokalizacja (o ile dotyczy) (nr ID projektu)Orientacyjny koszt realizacji zadania*WybórLiczba punktów
1.Zakup i montaż 400 budek lęgowych dla jerzyków na terenie miasta Pruszcz Gdański (6682611249).  50 000
2.Modernizacja i doposażenie placu zabaw zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ulic Powstańców Warszawy i Słonecznej (3516611645).  150 000
3.Wyposażenie placu zabaw przy ul. Beniowskiego/Fantazego w nowe elementy zabawowe (6168011898). 150 000
4.Uruchomienie sezonowej linii autobusowej Pruszcz Gd. - Sobieszewo (7117711898). 60 000
5.Rozbudowa oświetlenia przy ulicy Wyczółkowskiego a co za tym idzie poprawa bezpieczeństwa korzystających z tej drogi (7463911843). 100 000
6.Zakup mebli miejskich (ławki, donice, leżaki, donice połączone z siedziskami itp.) (4234612589). 150 000
7.Wyposażenie parku dla psów przy ulicy Chopina (4245212522). 50 000
8.Modernizacja chodników w parku przy skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i ul. Chopina (4410212572). 150 000
9.Dosadzenie drzew, krzewów, bylin i kwiatów na terenie całego miasta (4455412550). 150 000
10.Dostawienie ławek, koszy na śmieci, koszy na psie odchody oraz popielniczek na terenie całego całego miasta (4458612525). 150 000
11.Budowa systemu wczesnego ostrzegania przeciwpowodziowego poprzez zakup sond ultradźwiękowych mierzących poziom wód w zbiornikach retencyjnych i rzekach, oraz zakup trzech deszczomierzy wraz systemem do zarządzania informującym służby miejskie oraz mieszkańców o zbliżającym się zagrożeniu (np. przez SMS) (4487512583). 148 000
12.Zakup sześciu defibrylatorów AED, czyli zewnętrznych zautomatyzowanych urządzeń, które krok po kroku przeprowadzą Cię przez proces ratowania ludzkiego życia w sytuacji jego zagrożenia podając impuls elektryczny, wraz z pakietem szkoleń dla mieszkańców (szkół, zakładów pracy) (4532412553). 150 000
*Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie

Informacja o poprawności wypełnienia formularza:Dane osoby głosującej
Imię
Nazwisko
Adres zamieszkania
Miejscowość
Ulica
Nr domu/mieszkania
Rok urodzenia
PESEL
Przedział wiekowy poniżej 16 roku życia   |    powyżej 16 roku życia
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w procesie budżetu obywatelskiego (w wieku poniżej 16 roku życia)- druk do pobrania TUTAJ.

KLAUZULA INFORMACYJNA – BUDŻET OBYWATELSKI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Pruszcza Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Grunwaldzkiej 20, który reprezentuje Gminę Miejską Pruszcz Gdański i jest kierownikiem Urzędu Miasta Pruszcz Gdański.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail iod@pruszcz-gdanski.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na rok budżetowy 2020 za zgodą osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisów prawa miejscowego (Uchwała Rady Miasta w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego).
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego oraz mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi prawne oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. W przypadku gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym za zgodą osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących.
Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w konsultacjach danej edycji do budżetu obywatelskiego.Oświadczenie

 Oświadczam, że jestem mieszkańcem*/mieszkanką* Pruszcza Gdańskiego i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2020 rok oraz, że zapoznałem/am się z treścią poniższej klauzuli informacyjnej.
przejdź do formularza do głosowania